همکاران محترم می توانند پاسخ جدول زیر را تا تاریخ 30/12/89 به ایمیل گروه آموزش ابتدایی

(gae6.tehran@yahoo.com) ویا دستی به گروه آموزش ابتدایی تحویل دهند.

از همکارانی که پاسخ درست ارائه دهند به نحو شایسته قدردانی به عمل خواهد آمد.

افقی

1-     اگر به معنی آگاهی دادن به کاررود یکی از شیوه های تربیتی است-این نوع نگرش موجب تقویت روابط انسانی است.

2-     از مراحل کشاورزی-واله وشیدا

3-     بخشی از یک ترکیب وصفی-بیماری چشمی

4-     فعل ربطی-همان راه وروش

5-     جمع فهیم – این روزها محل عزاداری حسین (ع) است.

6-     موی گردن اسب – از سلسله مراتب نیاز های مازلو- لبریز

7-     تنفر وانزجار

8-     ازانواع تکلیف- آیینی ایرانی است که به توفق نور بر ظلمت معتقد بود.

9-     مساوی – هادی

10- تدریس با این روش موجب تعمق یادگیری است- ضمیر اول شخص مفرد- خیره نگاه کردن

11- آگاهی از آن لازمه معلمی است

عمودی

1-     ارزشیابی به شیوه ی جدید- همان غرور است

2-     از شهرهای مذهبی عراق- ویران کننده – وی

3-     بدون فکر – فرو ریختن

4-     واحد پول ژاپن – پسوند شباهت- وابسته به نیکی وخیر

5-     دختر به زبان محلی

6-     با مانع یابی مانع پیشرفت می شود- چاره اندیشی

7-     نوعی معلولیت مادرزادی – سو وجهت

8-     از ببحث های رایج مدیریتی با یک دال اضافه

9-     از واحدهای زمان – لایه پراهمیت جوی

10- یکی از روش های فعال تدریس

11- آخر وانتها – تیره وتار – شل ووارفته

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ | ۸:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: