در شکل مقابل "الف ه" عمود منصف "ج ب" ونقطه ی "د" وسط پاره خط "الف ه" می باشد. اگر محیط مثلث 12 سانتی متر باشد محیط مثلث"الف ب د" کدام است؟

خارج قسمت یک تقسیم ٨۴ ومقسوم علیه آن ٣٢ است اگر باقی مانده بیشتر این مقدار ممکن باشد،مقسوم چه عددی است؟

فریده ٣ کلاف کاموا بیشتر از زهرا خرید و۴٨٠٠ تومان هم بیش تر از او ÷رداخت کرد اگر زهرادو کلاف وکاموا خریده باشد، چند تومان باید بپردازد؟

 


 

-  مجموع بزرگترین و کوچکترین پاره خط در شکل زیر چند سانتی متر است ؟

 -در شکل زیر چند گوشه ی راست وجود دارد؟

-درست یا نادرست بودن هرجمله را با "ص"و"غ" مشخص کنید.

الف)‌در هر عدد ارزش مکانی مرتبه صدگان ده برابر مرتبه ی دهگان است

ب)عددی که اولین رقم سمت چپ آن 9 می باشد همیشه بزرگتر از عددی است که اولین رقم سمت چپ آن 1  است.

 

-(س،ب،ج) سه عددهستند ،عبارت (ج+ب)-س با کدام عبارت برابر است؟

الف)ج+(ب-س)                              ج)   ج –(ب-س)

ب) س-(ب+ج)                               د)  (ج-س) +(ب+س)

                    

- با توجه به عبارت ها ، تقسیم مورد نظر را بنویسید و آن را حل کنید.

=5+(6×705)

6>5

- ذوزنقه ی مختلف الاضلاعی رسم کنید که طول دو ضلع موازی آنها 3و5 سانتی متر باشد.

-با استفاده از شکل رو به رو یک ذوزنقه ی قائم الزاویه رسم کنید.

 

 

 

-اولین رقم سمت چپ عدد در مرتبه ی صدگان میلیون است. این عدد چند رقمی است ؟ در این مرتبه چه رقمی نمی تواند قرار بگیرد؟

-دانش آموزی دور یک باغچه ی مربع شکل را 5 بار دوید و فهمید که 2000متر را دویده است؛اندازه ی یک ضلع این باغچه چند متر است ؟

-با استفاده از دو خط متقاطع، متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه ی هر یک از قطر های آن به ترتیب 8و4 سانتی متر باشد و قطرها بر هم عمود باشند.تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: